معرفی نیروی دفاعی جدید کلش آف کلنز شهریور ۹۵

معرفی نیروی دفاعی جدید کلش آف کلنز شهریور ۹۵

New Defense: Bomb Tower!

جدید: برج بمب (با شروع از TH 8)

برج بمب در شعاع کوچک زمانی که نابود منفجر شود، مجازات جرم نیروهای غوغا که در شارژ بدون برنامه مراقب باشید.

برج بمب ایجاد بسیاری از اتاق جدید برای حفظ تعادل نیروهای انبوه حمله، که بیش از حد به راحتی بین بودن فوق العاده ضعیف و یا فوق العاده قوی عوض می شد.

hitpoints جادوگر انبوه افزایش یافته است، آسیب کمی افزایش

جادوگران بسیار مقاوم تر و قدرت بیشتر را از طریق آتش ورودی فشار. با این حال، برج بمب با انبوهی اسکلت خود را به چالش!

بمب غول دیگر مقابله آسیب ۱٫۵X به گراز سوار

ما در حال تغییر گراز سوار بازی به دور از تمرکز بر بمب غول پیکر، و بیشتر به سمت برنامه ریزی برای مقاومت در برابر برج بمب.